Vatajankosken tietosuojaseloste

Perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, sekä tietosuoja-asetukseen 2016/679 (EY)

Päivitetty 25.5.2018

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Valvea Oy
  Vuohiniityntie 2, PL 12
  38710 Kankaanpää
  Y-tunnus 3372805-7

 2. REKISTERIN NIMI
  Valvean asiakasrekisteri

 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

  Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen sekä siihen liittyvien rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutettuihin etuihin.

  Tietojärjestelmällä ylläpidetään sopimussuhteisia asiakas-, ja laskutustietoja. Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden henkilötietoja tietosuojasäädösten mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, liittämis- ja verkkopalvelujen ylläpitämiseksi, liittämis- ja verkkopalveluun liittyvien palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, johtoaluesopimusten ylläpitoon, tilastointiin, laskutukseen, maksujen valvontaan sekä perintätoimenpiteitä varten. Tietoja voidaan käsitellä markkinointiin ja mielipidetutkimusten toteuttamiseksi.

  Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu pakottaviin, lakisääteisiin velvoitteisiin. Tällaisia lakeja ovat mm. sähkömarkkinalaki ja sitä täydentävät asetukset, energiatehokkuuslaki, kuluttajansuojalaki, sekä maankäyttö- ja rakennuslaki johtoaluesopimusten osalta.

 4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia rekisterinpitäjän asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:
  • nimi, ikä tai syntymävuosi
  • henkilötunnus/y-tunnus
  • tunnisteita kuten asiakasnumero, käyttöpaikkatunnus tai muu yksilöivä tunnus
  • äidinkieli
  • yhteystiedot, kuten laskutusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, muu osoitetieto
  • asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot
  • asiakkaan ryhmittelyyn tai profilointiin liittyvät tiedot
  • asiakaspalvelun ja asiakkaan välinen asiointiin liittyvä kommunikaatio
  • asiakkaan palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
  • asiakkaan laskutukseen, maksamiseen ja perintään liittyvät tiedot
  • energian käyttökohteiden tiedot
  • käyttökohteessa sijaitsevat laitetiedot ja muut käyttöpaikkaa koskevat tarvittavat tiedot
  • puhelutallenteet (puheluiden tallentamisesta ilmoitetaan aina erikseen)
  • energian kulutustiedot
  • Palveluiden käytöstä mahdollisesti havainnoitavissa olevia tietoja
   • palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla, haun suorittaminen
   • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto
   • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
   • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
   • IP-osoite
   • istunnon aika ja kesto
   • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
   • yksilöllinen tunniste, kuten eväste- tai laite-ID
   • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

 5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä, kuten kulutusmittareilta saadut energian käyttötiedot.

  Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää Suomen asiakastieto Oy:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muiden vastaavien palveluiden tarjoajien rekisterinpitäjien rekistereistä. Lisäksi tietoja päivitetään sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

  Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. Myös puheluita voidaan nauhoittaa.

 6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

  Valvean asiakasrekisteristä luovutetaan tietoja lähtökohtaisesti ainoastaan palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuville kolmansille tahoille, kuten esimerkiksi perintäpalvelut. Edellä mainitun lisäksi tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn tai tämän laillisesti hyväksytyn edustajan suostumuksella tai pyynnöstä tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

  Tietoja luovutetaan sähkömarkkina- ja muun lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa energiatoimialan toimijoille. Esimerkiksi luovuttamista sähkömarkkinatoimijoille ohjaa sähkömarkkinoiden syrjimättömyyssäännöstö sekä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon säännöstö.

  Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

 7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

  Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

 8. TIETOJEN SÄILYTYS

  Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi.

  Lakiin perustuvista säilytysaikavelvoitteista merkittävin on kuluttaja-asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite, joka määrittää tietojen säilytysajaksi kymmenen (10) vuotta. Oikeudelliseen perintään liittyvien tietojen säilytysaika on 20 vuotta.

 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Henkilörekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla tarpeellisilla teknisillä keinoilla.

  Tietoihin on käyttöoikeus ainoastaan Valvean palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Edellytämme henkilöstöltämme ja yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

  Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Vatajankosken käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

 10. REKISTERÖIDYLLE AIHEUTUVAN RISKIN HALLINTA

  Henkilötietojen käsittelyssä Vatajankosken ehdottomana tavoitteena on käsitellä tietoja siten, ettei siitä aiheudu riskiä rekisteröidyille.

  Riskien hallinnan toimenpiteisiin kuuluvat mm. säännöllinen riskien havainnointi, tietojen käsittelyyn liittyvä vaikutusten arviointi ja henkilöstön koulutus.

  Tietoturvaloukkauksen sattuessa arvioidaan riski rekisteröidylle. Mikäli arvioidaan rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille syntyvän oleellinen riski, ilmoitetaan loukkauksesta ensi tilassa rekisteröidylle.

 11. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

  Säädösten mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisterissä. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen oikaisua koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistoa tai siirtoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

  Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tehdään kirjallisesti allekirjoittamalla ja toimittamalla pyyntö alla mainittuun osoitteeseen. Pyyntöön on liitettävä kopio kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

  Vatajankoski
  henkilötietojen tarkastuspyyntö
  Vuohiniityntie 2,
  38710 Kankaanpää

  Tai käymällä henkilökohtaisesti (henkilöllisyys todistettava) allekirjoitetun asiakirjan kanssa rekisterinpitäjän luona yllä mainitussa osoitteessa.

  Vastaamme kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut tai rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti pyynnön tekemässä toimipisteessämme.

  Rekisteröidyllä on säädösten mukainen oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin sekä peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai soittamalla asiakaspalveluumme 02 5782 5316.

  Valvea saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos asiakas käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

 12. Muuta

  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on loukattu hänen lakisääteisiä oikeuksiaan.

 13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

  Vatajankoski pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.